Jegyvásárlási tájékoztató
Vissza a főoldalra

Jegyértékesítéssel (Webshop) kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő által működtetett online jegyvásárlási felületen történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

  1. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdése alapján Adatkezelő, mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a vásárló azonosításához szükséges: természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti mindazon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

Kezelt adatok köre: a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatok, név, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám.

A személyes adatok kezelésének időtartama: az Adatkezelő és az érintett között létrejött jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, de legalább a jegyvásárlást követő 5 év.

Az adatkezelés jogcíme: szerződés teljesítése, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdése.

A személyes adatok kezelésének célja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, az Adatkezelő IT és tárhely szolgáltatója, mint adatfeldolgozók.

 

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény -  meghatározott adatait.

A kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, számlázási cím, Áfás számla esetén adószám, a bizonylat tartalma, a tranzakció száma, dátuma és időpontja.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 8 év.

Az adatkezelés jogcíme: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A személyes adatok kezelésének célja: törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Adatkezelő adózási, könyvviteli, feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

Az Adatkezelő által a jelen tájékoztató szerint kezelt adatokat, az adatkezelés jogalapját, a jogosultsági szinteket az alábbi táblázat összefoglalva szemlélteti:

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Érintettek kategóriái

Személyes adatok kategóriái

Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek

(jogosultak kategóriái)

Adatkategória törlésére előirányzott határidők

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján - sütikezelés

 

A weboldal funkcionális működésének biztosítása (munkament /session/ sütik, használat elősegítése, információk gyűjtése, holnaplátogatás elemzése, honlap és a szolgáltatások fejlesztése.

Az érintett hozzájárulása munkamenet süti esetén jogi kötelezettség 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)

 

A honlapra látogatók

A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa,  a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, cookie beállítások.

Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállaló, tárhelyszolgáltató adatfeldolgozó.

 

Adatkezelő jogos érdekének a megszűnéséig.

Jegyértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Belépőjegy értékesítése.

Szerződés teljesítése, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdése.

Belépőjegyet online felületen vásárlók.

Természetes személyazonosító adatok, név, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám.

 

Adatkezelő ügyfélszolgálattal, , kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, az Adatkezelő IT és tárhely szolgáltatója, mint

adatfeldolgozó

 

Adatkezelő és az érintett között létrejött jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig, de legalább a jegyvásárlást követő 5 év.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

 

Törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése

Belépőjegyet online felületen vásárlók.

Vezetéknév és keresztnév, számlázási cím, Áfás számla esetén adószám, a bizonylat tartalma, a tranzakció száma, dátuma és időpontja.

Adatkezelő adózási, könyvviteli, feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

8 év (Számviteli törvény 169.§)

 

 

Törvényi hivatkozások

 

- A Három Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  adatkezelésére a  2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

- Az Elállásra, termékszavatosságra, kellékszavatosságra, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

- A Három Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot terhelő  Jótállási kötelezettségre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

- A Szerzői jogokra 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Három Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság , mint Szolgáltató tájékoztatja a fogyasztót, hogy a fogyasztó és a Szolgáltató között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről; 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól; 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Akik minket választottak
Kapcsolat
TELEFON
Western étterem
+36 30 294 8428
Westernfalu
+36 30 249 9999
INFO
Email
info@tordasielmenyfalu.hu
Térkép