Adatvédelmi irányelvek
Vissza a főoldalra

 

Adatkezelési tájékoztatója az érintett természetes személy jogairól a személyes adataik kezelése vonatkozásában

 

 

Bevezetés

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

 

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással Adatkezelő e jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

 

 1. Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

 

Neve:

Három Sziget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye:

1015 Budapest, Ostrom utca 27. 1. em. 1.

Cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-296079

Telefonszáma:

+3630-746-4444

E-mail címe:

info@tordasielmenyfalu.hu

Online elérhetősége:

https://www.tordasielmenyfalu.hu

 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő.

 

 1. Az Adatfeldolgozók megnevezése

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet  4. cikk (8)).

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

 

II.1. Adatkezelő tárhelyszolgáltatója

Cégneve:

MBLX Cloud Kft.

Székhelye:

6724 Szeged, Ősz utca 45. II/7

Nyilvántartási száma:

06-09-022336

Adószám:

25422366

Telefonszám:

+36 1 445 1221

Online elérhetősége:

www.mobilxcloud.hu

 

Adatkezelő webtárhelyét a fenti tárhelyszolgáltató biztosítja, aki az Adatkezelő által üzemeltetett https://www.tordasielmenyfalu.hu/ weboldal üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges adatok tárolását biztosítja. Ennek megfelelően tárolja az érintettek azon adatait, amelyeket a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a weboldal használata során az Adatkezelő rendelkezésére bocsátanak.

 

II.2. Társaság könyvviteli szolgáltatója

 

Cégneve:

Keller Consult Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye:

1015 Budapest, Ostrom utca 27. I. em. 1.

Nyilvántartási száma:

Cg.01-09-987106

Adószám:

13470812-2-41

     

 

Adatkezelő adó és számviteli kötelezettségének teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaság szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, az Adatkezelőt terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

 

III. Adatkezelés általános elvei és adatbiztonsági intézkedések

 

Adatkezelő, mint a Tordasi élményfalu, üzemeltetője az általa   rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

 

Adatkezelő elkötelezett az általa nyújtott szolgáltatást felhasználók (a továbbiakban: érintettek) személyes adatainak a védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.

 

Adatkezelő kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatotokat kezel, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen tájékoztató előzetesen meghatározott, és amelyhez az érintett a hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.

 

Adatkezelő, felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

 

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa az érintett felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi és vírusvédelemmel látja el.

 

Adatkezelő biztosítja:

 1. a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. b) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely adatokat, mikor és ki vitte be az adatfeldolgozó rendszerekbe;
 3. c) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát

Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

Adatkezelő biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatást egyoldalú döntésével, előzetes tájékoztatás nélkül bármikor módosíthassa.

 

 

 1. Tájékoztatás az Adatkezelés jogszerűségének a biztosításáról

 

Adatkezelő az alábbi adatkezelési tevékenységeket végzi:

 

- Kalandpark, virtuális valóság üzemeltetésével, a Western falu területén nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelési műveletek,

- Éttermi vendéglátás, szálláshely szolgáltatás során végzett adatkezelési műveletek,

-  Online jegyértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés,

- A https://www.tordasielmenyfalu.hu weblap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés,

- Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelési műveletek,

- Jogi személy képviselőire, kapcsolattartóira vonatkozó adatkezelés,

- Elektronikus megfigyelő rendszerrel, kapcsolatos adatkezelés,

- Kapcsolatfelvételi űrlap üzemeltetése  során végzett adatkezelés,

- Számviteli kötelezettség ellátásával kapcsolatos adatkezelés,

- Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelési műveletek,

- Céges és csoportos rendezvények során képmás készítésével, felhasználásával kapcsolatos adatkezelés,

 

IV.1. Kalandpark, Virtuális valóság üzemeltetésével, a Western falu területén nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelési műveletek

 

Adatkezelő a Kalandpark, a Virtuális valóság, valamint a Western falu területén nyújtott szolgáltatást igénybe venni kívánó érintettek alábbi adatait kezeli:

Az érintett: neve, lakcíme, anyja neve, személyi igazolvány száma, születési helye és ideje, telefonszáma, e-mail címe. Jelmez kölcsönzése esetén a kölcsönzés idejére az Adatkezelő részére biztosítékul átadásra kerül az érintett fényképes igazolványa (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély).

Adatkezelés jogalapja a vállalt szolgáltatás nyújtása,szerződés teljesítése.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a számlázási adatok vonatkozásában a könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozó.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szolgáltatás nyújtását követő 5 év.

A személyes adatok kezelésének célja: szerződés teljesítéséhez, a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelés.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a vállalt szolgáltatás nyújtásának elmaradása.

 

Adatkezelő nem köti a szerződés megkötését, illetve annak teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

 

Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

 

 

 

 

IV.2. Éttermi vendéglátás, szálláshely szolgáltatás során végzett adatkezelési műveletek

 

Adatkezelő éttermi vendéglátás és szálláshely szolgáltatás nyújtás céljából az érintett alábbi adatait kezeli. Éttermi vendéglátási szolgáltatás során asztalfoglalás igénybevétele esetén az érintett: nevét, telefonszámát, az asztalfoglalás időpontját.

Szálláshely szolgáltatás vonatkozásában Adatkezelő - szállodai bejelentőlap kitöltésével - az érintett következő adatait kezeli: az érintett neve, lakcíme, születési helye és ideje, személyi igazolvány száma, útlevél száma, érkezés dátuma, távozás dátuma, az elfoglalt szobaszáma, az érintetthez tartozó vendégszám, az érintett gépjárművének rendszáma, valamint az érintett telefonszáma.

 

Adatkezelés jogalapja  éttermi, szálláshely szolgáltatás nyújtása, azaz szerződés teljesítése.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a számlázási adatok vonatkozásában a könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozó.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a szolgáltatás nyújtását követő 5 év.

A személyes adatok kezelésének célja: szerződés teljesítéséhez, a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatkezelés.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a  szolgáltatás nyújtásának elmaradása.

 

Harmadik országbeli állampolgár részére nyújtott szálláshely szolgáltatás során Adatkezelő a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott adatait kezeli.

Adatkezelés jogalapja: 2007. évi II. törvény.

A személyes adatok címzettjei: az Adatkezelő ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, a számlázási adatok vonatkozásában a könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozó, valamint a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal területi szerve, mint adatfeldolgozó.

A személyes adatok tárolásának időtartama: idegenrendészeti jogszabályok szerinti határidő.

A személyes adatok kezelésének célja: 2007. évi II. törvény alapján fennálló jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szolgáltatás nyújtásának elmaradása.

 

IV.3. Online jegyértékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő által működtetett online jegyvásárlási felületen történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről  szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

 1. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdése alapján Adatkezelő, mint szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, továbbá a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti mindazon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

Kezelt adatok köre: a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatok, név, e-mail cím, telefonszám, rendelésszám.

A személyes adatok kezelésének időtartama: az Adatkezelő és az érintett között létrejött jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, de legalább a jegyvásárlást követő 5 év.

Az adatkezelés jogcíme: szerződés teljesítése, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) és (2) bekezdése.

A személyes adatok kezelésének célja: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az Adatkezelő ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, az Adatkezelő IT és tárhely szolgáltatója, mint  adatfeldolgozók, továbbá a számlázási adatok vonatkozásában a könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozó.

 

IV.4. A https://www.tordasielmenyfalu.hu weblap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés.

 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C törvény 155. § (4) bekezdése szerint: „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.” Ezen rendelkezésre is tekintettel az Adatkezelő az érintett (felhasználó) számára az alábbi tájékoztatást nyújtja.

 

IV.4.1. sütik (cookie) alkalmazása

                      

A cookie egy rövid szöveges adat, amely segít a felhasználó beállításainak mentésében. Ezt a weboldal küldi el az érintett böngészőjének, majd mikor az adott oldalt újra meglátogatja, a böngésző visszaküldi azt, és a weboldalon elérhetővé válnak a korábbi adatok, beállítások.

Adatkezelő weblapjára (https://www.tordasielmenyfalu.hu) látogatót az online felületen tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével - a hozzájárulását kell kérni.

 

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Az érintett visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

 

A honlapon alkalmazott sütik:

 

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik:

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó azonosítását egy látogatás során.

Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

 1. Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

 

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

 

 1. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak  a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

 

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, az érintett az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

IV.4.2. látogatói adatkezelés

 

Adatkezelő honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:

 

 • a látogató által használt IP cím
 • a böngésző típusa,
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
 • látogatás időpontja


A fenti adatokat Adatkezelő jogos érdekének fennállásáig őrzi meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához használhatja.

 

IV.5. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelő weblapján a hírlevél szolgáltatásra feliratkozás során a jelen Tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni. A hírlevéről az érintett bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

 

A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy e-mail címe, neve, telefonszáma.

 

A személyes adatok kezelésének célja:

 

- hírlevél küldése az Adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése tárgyában

- reklámanyag küldése

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Adatkezelő ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,  adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 

VI.6. Jogi személy képviselőire, kapcsolattartóira vonatkozó adatkezelés

 

Jogi személy képviselőire, kapcsolattartóira vonatkozó személyes adatkezelés során a kezelhető személyes adatok köre: a kapcsolattartó, képviselő természetes személy: neve, címe, telefonszáma, e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja: az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása, szerződés teljesítése.

 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

IV.7. Elektronikus megfigyelő rendszerrel kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő a Tordasi élményfalu területén elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely közvetlen képi megfigyelést tesz lehetővé.

Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett kamerarendszer megfelel a mindenkori legmagasabb adatbiztonsági szinttel és a felvételek automatikus rögzítésével szemben támasztott követelményeknek.

 

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást kell elhelyezni. Ez a tájékoztatás tartalmazza az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés tényéről, valamint a rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, a felvétel tárolásának helyéről, a tárolás időtartamáról, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, a felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedésekről, továbbá az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó tájékoztatást is.

 

A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (látogatók, vendégek) képfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető.  A hozzájárulás ráutaló magatartással megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról szóló tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy. A tájékoztató a megfigyelt területre történő összes belépési ponton kihelyezésre kerül.

 

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak meghatározott személyek férhetnek hozzá.

Adatkezelő semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést: abból a célból, hogy megfigyelje a  látogatók, vendégek viselkedését, látogatásuk intenzitását.

 

Adatkezelő jelen pont szerinti adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, valamint az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme.

A személyes adatok kezelésének célja: az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme, a jogsértő cselekmények megelőzése, annak biztosítása, hogy a rögzítés helyszínén elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult büntető-, szabálysértési vagy más hatósági, bírósági eljárásban - ideértve az érintett személy jogainak érvényesítése céljából indított eljárásokat, akár a polgári peres eljárást is – a rögzített felvételek bizonyítékul felhasználhatóak legyenek.

A személyes adatok tárolásának  időtartama: a kamerarendszer által rögzített képfelvételek tárolására 3 naptári napig kerülhet sor.

A jelen pont szerinti adatkezelésre, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak

 

IV.8. Kapcsolatfelvételi űrlappal  kapcsolatos adatkezelés

 

Kapcsolatfelvételi űrlap használata esetén a Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, egyéb az érintett által önként megadott adat (az üzenet tartalma).

Az adatkezelés jogcíme: érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

A személyes adatok kezelésének célja: kapcsolatfelvétel.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Adatkezelő, adatfeldolgozóként az Adatkezelő IT szolgáltatója, tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

 

IV.9. Könyvviteli feladatok ellátásával kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény -  meghatározott adatait.

A kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, számlázási cím, Áfás számla esetén adószám, a bizonylat tartalma, a tranzakció száma, dátuma és időpontja.

A személyes adatok tárolásának időtartama: 8 év.

Az adatkezelés jogcíme: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

A személyes adatok kezelésének célja: törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Adatkezelő adózási, könyvviteli, feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

IV.10. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésére vonatkozó adatkezelési gyakorlatát az Adatkezelő Általános Belső Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

 

IV.11. Céges és csoportos rendezvények során képmás készítésével, felhasználásával kapcsolatos adatkezelés.

 

Adatkezelő céges, csoportos rendezvény eseményeiről - az érintett hozzájárulása alapján - fotó és videó felvételeket készít, valamint az érintett irányított jelentekben történő aktív részvételével „játékfilmet” forgat. 

A kezelhető személyes adatok köre: az érintett képmása, neve, email címe, telefonszáma.

Az adatkezelés jogcíme: érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

A személyes adatok kezelésének célja: fotó és videó felvételeket készítése, az Adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: Adatkezelő kijelölt munkavállalói.

Adatkezelő a képmás marketing célú felhasználásához az érintett külön írásbeli nyilatkozatát, hozzájárulását kéri.

 

 1. Adatkezelési irányelvek az Adatkezelő közösségi oldalain (Facebook, Instagram, Linkedin)

 

Adatkezelő szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából közösségi oldalakat tart fenn.  Adatkezelő közösségi oldalán feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. Adatkezelő közösségi oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Adatkezelő nem kezeli, a látogatókra az adott közösségi oldal Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Adatkezelő nem felel a közösségi oldalon a felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. Adatkezelő nem felel  semmilyen, a közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

 

VII. Adatvédelmi incidens

 

VII.1. Adatvédelmi incidens fogalma és jellemzői

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az Adatkezelő feladata.

 

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Adatkezelő e-mail címén.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó. 

 

Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

 1. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 2. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 3. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 4. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 5. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 6. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni, valamint gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

 

VII. 2. Adatvédelmi incidens bejelentése

 

Az Adatkezelő a tudomásra jutástól számított 72 órán belül köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnak, amennyiben az adatvédelmi incidens kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. (Ilyen például: vagyoni vagy nem vagyoni kár, személyazonosság-lopás vagy személyazonossággal való visszaélés, pénzügyi veszteség, a jó hírnév sérelme, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülése, bármilyen egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrány)

 

Az Adatkezelő bejelentése a következőket kell, hogy tartalmazza (minimum):

 

- ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát,

- ismertetni kell az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,

- közölni kell a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,

- ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,

- ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

VII. 3. Adatvédelmi incidens nyilvántartása

 

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 

- az érintett személyes adatok körét,

- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

- az adatvédelmi incidens időpontját,

- az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

- az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

- az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni. 

 

VIII. Az érintettet megillető jogosultságok

 

VIII.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját adatkezelésével összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

VIII.2. Hozzáférési jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől  visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a saját személyes adatihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés célja;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

 

 

 

VIII.3. Helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

VIII.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az érintett kérelmére az adat nem törölhető, ha az adatkezelés:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges;
 3. c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése céljából, illetve népegészségügy területét érintő közérdek alapján szükséges;

d)közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges,

 1. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

VIII.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 

 1. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e-helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

 1. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

 1. d) az érintett a tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

 

VIII.6. Tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő az érintettre vonatkozó személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok-e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban-e célból nem kezelhetők.

 

A fent említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

VIII.7. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá az érintett jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta amennyiben:

 

 1. a) az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul

és

 1. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása arra is kiterjed – ha ez technikailag megvalósítható –, hogy érintett kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

VIII.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

 

 

 

 

VIII.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

A fent kifejtettek abban az esetben nem alkalmazandóak, ha a döntés:

 

 1. a) az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 

 1. b) az automatizált döntés meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 

 1. c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy az érintett az automatizált döntéshozatal során emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

VIII.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább:

 

 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

- az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 

- az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az adatvédelmi incidens nem jelent magas kockázatot az érintett jogaira és szabadságaira nézve.

 

VIII.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

 

A felügyeleti hatóság elérhetősége:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

 

VIII.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Mind az érintett, mind az Adatkezelő jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá mind az érintett, mind az Adatkezelő jogosult a bírósági jogorvoslatra amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (2) bekezdés c) pontja alapján a jogorvoslat tárgyában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el.

 

VIII.13. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletben meghatározott részletszabályok szerinti kezelését megsértették.

Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

VII. Záró rendelkezések

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Adatkezelő a Rendelet 13. cikkben foglalt információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja.

 

Abban az esetben, ha Adatkezelőnek, megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további - az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges - információk nyújtását kérheti.

 

Adatkezelő nyilatkozik, hogy a jelen Tájékoztatóban kifejezetten nem részletezett külön szolgáltatás igénybevételéből adódó specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Adatkezelő az érintettet az adott szolgáltatás igénybevétele előtt igazolható módon tájékoztatja.

 

Adatkezelő tájékoztatja a szolgáltatását igénybevevőket, valamint az egyéb érintetett, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.

 

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adatkezelő megváltoztathatja ezt a tájékoztatót. Ebben az esetben a frissített változatot közzéteszi.

 

Az érdemi változásokról Adatkezelő mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

 

A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés és annak alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdései-ről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. év május hó 25. napján lép hatályba.

 

A jelen tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók.

 

 

Kelt: Budapest, 2019.01.04.

Akik minket választottak
Kapcsolat
TELEFON
Western étterem
+36 30 294 8428
Westernfalu
+36 30 249 9999
INFO
Email
info@tordasielmenyfalu.hu
Térkép